Integracja danych dla władz i samorządów lokalnych

FME w abonamencie dla samorządów lokalnych

Miasta rozwijają się dynamicznie i każde z nich – zarówno w obrębie powiatu, jak i gminy – posiada indywidualne zbiory danych. W wielu przypadkach informacje przechowywane w urzędach są częściami składowymi ogólnokrajowych baz danych. W głównej mierze są one jednak wykorzystywane na potrzeby różnych komórek organizacyjnych wewnątrz danej jednostki terytorialnej. Z uwagi na różnorodne zastosowanie tych samych danych, istnieje konieczność ich integracji w taki sposób, aby przekazywały one jak największą ilość informacji każdemu z pracowników administracji publicznej.

Raportowanie i przesyłanie danych

Otwarte systemy danych służą pracownikom komórek administracyjnych. Są również wykorzystywane do publicznego udostępniania i przetwarzania danych. Dzięki FME władze lokalne mogą tworzyć oraz udostępniać zbiory danych i raporty, niezbędne dla budowania świadomości społecznej i bezpieczeństwa. Integracja danych za pomocą FME, może zostać również wykorzystana do tworzenia systemów alarmowych, wysyłających mieszkańcom powiadomienia SMS.

Zarządzanie gruntami oraz prace urbanistyczne

Dzięki szerokiemu spojrzeniu na aktualny stan zagospodarowania terenu, problemy związane z gospodarką przestrzenną oraz planowaniem inwestycji mogą być rozwiązane w fazie wczesnego planowania. Poprzez generowanie modeli 3D na podstawie danych 2D można stworzyć środowiska wirtualne, które pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania gruntami i wyboru lokalizacji.

Integracja pomiędzy wydziałami

Sprawny przesył danych pomiędzy komórkami organizacyjnymi tworzy interdyscyplinarne środowisko projektowe. Wpłynie to na zwiększenie efektywności pracowników oraz na przyspieszenie realizacji projektów.

Aktualizacja danych na temat infrastruktury miejskiej

Wraz z rozwojem miast rozwija się infrastruktura. Dzięki FME władze lokalne pozyskają możliwie najaktualniejsze informacje na temat zasobów publicznych. Nanoszenie zmian w infrastrukturze dróg, ścieżek rowerowych, przestrzeni publicznych oraz informowanie o nich obywateli wpłynie na komfort ich pracy i życia.

Integracja ze służbami pożytku publicznego

Poprzez integracje z systemami używanymi w strukturach policji, straży pożarnej oraz służb medycznych zapewnisz dyspozytorom aktualne informacje. Zwiększysz tym samym szybkość reagowania oraz bezpieczeństwo mieszkańców.

Integracja z sektorem utilities

Wspólnie z dostawcami usług możesz tworzyć oraz monitorować stan sieci miejskich, doprowadzających niezbędne media mieszkańcom.