E-usługi, raporty i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

czyli FME w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

O projekcie

Zobacz jak Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi wykorzystuje Platformę FME do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp), analiz przestrzennych i nowych rozwiązań, które nie tylko usprawniają pracę MPU, ale również ułatwiają mieszkańcom Łodzi dostęp do aktualnych informacji o przestrzeni miejskiej.

Spis treści:

Branża: Sektor publiczny
Kraj: Polska
Rozwiązanie: FME Form

Miejska Pracownia Urbanistyczna to jednostka budżetowa Urzędu Miasta Łodzi o charakterze analityczno-projektowym, powołana w 2006 r. w celu tworzenia dokumentów planistycznych oraz analiz przestrzennych.

Do głównych zadań Miejskiej Pracowni Urbanistycznej należy przygotowywanie projektów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi oraz sporządzanie i prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi poszukiwała rozwiązań, które pomogłoby im w realizacji zadań i usprawnieniu pracy w 4 obszarach:

 • Stworzenia aplikacji mapowej PlanInfo, pozwalającej na publikację planów miejscowych oraz studium, a także uruchomienie e-usług takich jak wstępny wypis i wyrys z planu miejscowego dla danej działki.
 • Obsługi stworzonej przez MPU aplikacji PlanInfo, służącej do aktualizacji informacji o bieżącej polityce przestrzennej miasta, w tym o aktualnych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi.
 • Przyspieszenia prowadzenia analiz, które MPU jest zobowiązane realizować okresowo dla różnych podmiotów, m.in.: Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) czy Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)
 • Integracji danych na cele wewnętrzne Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi – stworzenie systemu wspomagającego pracę Kancelarii MPU w Łodzi.
Wprowadzanie nowego systemu

Projekt 1: Nowa aplikacja mapowa PlanInfo do publikacji planów miejscowych oraz studium zagospodarowania przestrzennego

Wyzwanie

Działające dotychczas rozwiązanie do publikacji planów miejscowych oraz studium zagospodarowania przestrzennego, wykorzystywane przez MPU od 2012 roku przestało być wydajne, a sama technologia web-map nie była już wspierana przez dostawców oprogramowania.

W roku 2020 MPU stanęła przed koniecznością zamknięcia dotychczasowej aplikacji i zastąpienie jej nowym produktem. Poszukiwała też rozwiązania, które dodatkowo pozwoli uruchomić e-usługi takie jak: wstępny wypis i wyrys z planu miejscowego dla danej działki.

Ponieważ były to początki pandemii COVID-19, MPU musiała mierzyć się z dużymi ograniczeniami w budżecie. Jednostka nie mogła sobie pozwolić na zakup gotowego, komercyjnego rozwiązania i mogła je stworzyć tylko wykorzystując narzędzia, z którymi pracowała już wcześniejczyli ArcGIS Online oraz FME.

Rozwiązanie i korzyści:
Dzięki zbudowaniu serii procesów z pomocą FME, MPU zautomatyzowała generowanie wypisów z planów miejscowych oraz ich publikację w ArcGIS Online. FME pomogło też w automatycznym powiązaniu tych danych z front-endem tworzonej aplikacji. Tak powstała aplikacja PlanInfo.

Projekt 2: Obsługa stworzonej przez MPU aplikacji PlanInfo – aktualizacja danych w związku ze zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wyzwanie
Gdy w życie wchodzi nowy plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, nowe przystąpienie do sporządzania planu itp., MPU musi wykonać bardzo wiele czynności związanych z aktualizacją bazy danych przestrzennych: zweryfikować geometrię obiektów, przygotować i wyciąć rastry, a także przygotować materiały udostępniane automatycznie przez stronę internetową MPU. Instytucja poszukiwała sposobu na przyspieszenia obsługi tego procesu.
Rozwiązanie i korzyści:
Dzięki wykorzystaniu FME do stworzenia samej aplikacji PlanInfo, MPU znała możliwości narzędzia i była pewna, że rozwiązanie sprawdzi się również w automatyzacji prac związanych z aktualizacją danych w aplikacji. Dzięki zastosowaniu FME średni czas wykonania aktualizacji został skrócony z 12h do około 4-5h.

Projekt 3: Przyspieszenie wykonywania analiz dla CPK, KZN i GUS

Wyzwanie

MPU jest odpowiedzialna za przygotowanie okresowych analiz dla różnych podmiotów – Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz Krajowego Zasobu Nieruchomości – instytucji zarządzających gruntami, których właścicielem jest Skarb Państwa. Przygotowuje również analizy dla Głównego Urzędu Statystycznego.

Kilka razy w roku, gmina musi przygotować szczegółowy raport dotyczący działek zarządzanych przez wspomniane instytucje, obejmujący m.in. informacje o tym czy działka położona jest w granicach obowiązujących mpzp i studium oraz jakie przeznaczenia i warunki użytkowania terenu jej dotyczą. W przypadku miasta Łodzi, jest to ok. 10 tys. rekordów, które trzeba sprawdzić i dopisać taką informację. Zarówno zasób nieruchomości, jak również plany miejscowe nieustannie się zmieniają, przez co za każdym razem analiza jest wykonywana niemal od nowa. Za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu danych, zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa nakładają na gminę 500 zł kary.

Do tej pory, analizy te były bardzo żmudne, zabierały bardzo dużo czasu, a do tego blokowały czas pracowników w innych jednostkach Urzędu Miasta Łodzi – np. Wydziału Architektury i Urbanistyki. Obsługa ręczna raportu zajmowała Wydziałowi Architektury około 3 tygodnie i pracował przy nim 5-osobowy zespół.

Rozwiązanie i korzyści:
Dzięki zastosowaniu FME, które bazuje na danych z aplikacji PlanInfo (również opracowywanych wcześniej przez FME), cały proces tworzenia analiz udało się w 100% zautomatyzować i obecnie zajmuje około 15 minut. Dzięki czemu, Pracownia nie jest narażona na kary pieniężne spowodowane opóźnieniami w przekazywaniu tych danych, a pracownicy MPU mogą poświęcić swój czas pracy na inne zadania.

Projekt 4: Integracja danych na cele wewnętrzne – system wspomagający pracę Kancelarii MPU w Łodzi

Wyzwanie

MPU poszukiwała sposobu na usprawnienie obsługi interesantów, którzy kontaktowali się z jednostką w celu uzyskania informacji o wybranej nieruchomości i zajmującym się nią projektancie. Ręczne wyszukiwanie informacji było zarówno czaso- jak i pracochłonne. Dane były już często nieaktualne i odnalezienie właściwej osoby i kontaktu do niej wymagało w takim przypadku dość żmudnych poszukiwań.

Rozwiązanie i korzyści:
MPU stworzyła system wspomagający pracę Kancelarii MPU. Umożliwia on błyskawiczne zlokalizowanie nieruchomości, o którą pyta w rozmowie telefonicznej interesant i bezbłędne skierowanie go do odpowiedniego projektanta zajmującego się danym terenem miasta.

Jest to aplikacja mapowa, która dzięki webscrappingowi w uruchamianych cyklicznie procesach FME, pobiera dane z BIP MPU i aktualizuje je na mapie. Dzięki temu, w momencie zmiany osoby prowadzącej dany temat w BIP, zmiany są automatycznie aktualizowane w lokalnych geobazach oraz aplikacji kancelaryjnej. Takie rozwiązanie znacznie usprawniło pracę Kancelarii.

Nexera analiza plików wsadowych

Początki współpracy

Pierwszym projektem, do jakiego MPU wykorzystała FME było przekształcanie modeli 3D budynków w procesie tworzenia makiety 3D stanu istniejącego zagospodarowania miasta. Chodziło o przetwarzanie modeli, struktur, obracanie, dostosowywanie i przekształcanie ich w taki sposób, aby dało się je szybko wydrukować na drukarce 3D. W ten sposób powstała makieta w Lapidarium Detalu Architektonicznego w siedzibie MPU przy ul. Kościuszki 19 w Łodzi.

Na początku MPU wykorzystywała FME głównie na potrzeby zespołu zajmującego się tworzeniem danych 3D. Obecnie jest wykorzystywane przed wszystkim do automatyzacji coraz większej liczby procesów prowadzonych w jednostce (w połączeniu z produktami ESRI). FME pomaga opracowywać dane dla aplikacji i serwisów webowych.

Makieta miasta drukarka 3D model
Nasza współpraca od lat układa się bardzo dobrze, zawsze możemy liczyć na wsparcie, nasi opiekunowie w Globemie są dla nas zawsze dostępni, cała firma wykazuje się dużym zrozumieniem specyfiki funkcjonowania jednostek samorządowych takich jak nasza, a wydarzenia organizowane przez firmę tj. FME World Tour są niezwykle inspirujące i bardzo profesjonalnie przygotowane.
Michał Brodowicz, Starszy Specjalista GIS, MPU Łódź

Efekty wdrożenia FME w liczbach

Wdrożenie FME wpłynęło na znaczne zwiększenie efektywności przetwarzania danych:

200

szybsze przetwarzanie danych

W przypadku niektórych procesów przetwarzania danych przebiega teraz nawet do 200x szybciej niż analogiczne przekształcenia realizowane z wykorzystaniem konkurencyjnego rozwiązania.

100

poprawne dane

Wykorzystanie FME pozwoliło wyeliminować do 100% błędów człowieka powstających podczas ręcznego wprowadzania danych do baz oraz ich aktualizacji. Walidacja i weryfikacja danych pochodzących z innych źródeł pozwala dodatkowo podnieść jakość i dokładność danych zewnętrznych.

Więcej

opracowanych danych i nowe produkty

Dzięki wykorzystaniu FME, MPU może teraz opracowywać kilkakrotnie więcej danych. Instytucja może też tworzyć ciągle to nowe produkty i rozwiązania dzięki wykorzystaniu danych tworzonych przez FME – w myśl zasady „dane tworzą nowe dane”.

Nowe rozwiązania i dalsze plany

Dzięki kreatywnemu wykorzystaniu danych tworzonych za sprawą procesów FME, MPU może tworzyć nowe, ciekawe produkty. Jednym z nich jest na przykład Panel informacyjny stanu zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi – tutaj dane dotyczące stopnia zaawansowania prac nad planami aktualizują się automatycznie dzięki napisanym przez MPU skryptom Python uruchamianym w PythonCaller w FME.

Obecnie MPU pracuje nad uruchomieniem usług sieciowych dla planów miejscowych i studium zagospodarowania przestrzennego, do czego jednostka została zobowiązana w związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. MPU wykorzystuje FME do przekształcania zbioru danych GML w dane przestrzenne, które są publikowane w usługach sieciowych. Instytucja pracuje również nad automatyzacją procesu weryfikacji zgodności topologicznej danych tworzonych przez projektantów z danymi pochodzącymi z ewidencji gruntów i budynków.

Panel informacyjny miasta

Wykorzystanie FME w budowaniu i utrzymaniu Łódzkiego Systemu Informacji Planistycznej

Dlaczego MPU wybrała FME?

Rozpatrywaliśmy wykorzystanie innych narzędzi, a także własnych skryptów opartych o Python uruchamianych lokalnie. FME wygrywa jednak szybkością działania oraz sprawnością obsługi dużych wolumenów danych. Ważny jest też przyjazny interfejs i możliwość szczegółowej kontroli przepływu danych. Niektóre procesy – zwłaszcza te dotyczące przetwarzania dużej liczby plików realizujemy poza FME, bezpośrednio w Pythonie, natomiast większość przekształceń i przetworzeń danych realizujemy przez FME
Michał Brodowicz, Starszy Specjalista GIS, MPU Łódź

Chcesz osiągnąć podobne rezultaty?

Przekonaj się, czy FME sprawdzi się w Twojej firmie. Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu omówienia Twoich potrzeb i umówienia się na pokaz systemu.

Możesz się z nami również skontaktować mailowo lub telefonicznie:

fme@globema.pl
+ 48 22 848 73 13

kontakt FME

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Globema sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania Państwa danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.

  Poznaj inne historie klientów

  Grupa MTP

  Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki integracji wielu systemów i źródeł danych

  Zobacz, jak Grupa MTP rozwiązała problemy w zakresie integracji systemów opartych na różnych technologiach bazodanowych dzięki FME.

  Visoro Group

  Automatyzacja manualnych procesów i przesyłania danych za pomocą jednego skryptu

  Dowiedz się, jak firma Visoro Group skróciła czas przetwarzania oraz ładowania danych adresowych aż o 750 razy.