Model 3D Poznania, baza zieleni miejskiej, aktualizacja SIP – Platforma FME w GEOPOZie

Case Study GEOPOZ

O projekcie

Zobacz, jak GEOPOZ wykorzystuje Platformę FME do budowania modelu 3D miasta, bazy zieleni miejskiej, a także innych, nowoczesnych rozwiązań służących udostępnianiu informacji o przestrzeni miejskiej Poznania.

Spis treści:
Logo Geopoz
Branża: Sektor publiczny
Kraj: Polska
Rozwiązanie: FME Form, FME Flow

Działający od 1991 roku, Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu.

O instytucji

GEOPOZ przejął zadania dwóch zlikwidowanych jednostek – Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego „Geopoz” i Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego.

Do głównych zadań GEOPOZu należy m.in.:

 • służba geodezyjna i kartograficzna Poznania,
 • prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Poznania,
 • orzecznictwo administracyjne związane z gospodarką nieruchomościami.

Wyzwanie

W 2018 roku GEOPOZ rozpoczął pracę nad stworzeniem modelu 3D Poznania i poszukiwał rozwiązania, które pomogłoby w realizacji tego zadania. Przewidziane prace obejmowały:

 • Integrację danych z różnych źródeł, m.in. z systemów baz danych Oracle oraz PostgreSQL
 • Cykliczne przetwarzanie dużych wolumenów danych (asc, las/laz, tiff)
 • Przekształcanie danych, w celu wygenerowania bryły budynków w modelu 3D
 • Zapisywanie wyników do formatu GML, zgodnie ze standardem przedstawiania, magazynowania i wymiany trójwymiarowych modeli wirtualnych miast i modeli terenu CityGML, w jakości LoD1 i LoD2
 • Tworzenie harmonogramów przetwarzania danych
Przekształcanie danych

Zanim specjaliści GEOPOZu zdecydowali się na wykorzystanie Platformy FME, próbowali szeregu innych rozwiązań do przetwarzania danych przestrzennych. Okazały się one jednak zawodne — żadne nie spełniało pierwotnie założonych oczekiwań i nie pozwoliło na zrealizowanie projektu.

Aby wykonać zadania zaplanowane w ramach projektów, konieczne było korzystanie z wielu różnych rozwiązań przez co procesy przetwarzania były bardzo rozdrobnione, wykorzystywały różne mechanizmy, a często były też bardzo czasochłonne.

Rozwiązanie

Po przeanalizowaniu różnych narzędzi, nasz klient zdecydował się na skorzystanie z Platformy FME, która została wdrożona po przeszkoleniu specjalistów GEOPOZu przez ekspertów z Globemy.

Platforma integracyjna FME umożliwiła wykonanie wielu różnorodnych zadań za pomocą jednego narzędzia. To zaowocowało skróceniem czasu przygotowywania algorytmów oraz zapewniło większą wygodę utrzymania skryptów. Dodatkowo minimalizacja ilości koniecznego dodatkowego oprogramowania przyczyniła się do bardziej efektywnej realizacji prac.

Obecnie Platforma FME jest wiodącym oprogramowaniem wykorzystywanym w utrzymaniu i rozwoju szeregu projektów prowadzonych przez GEOPOZ. Są to:

Model 3D Poznania

Projekt, od którego zaczęło się wykorzystanie FME w GEOPOZie, rozpoczął się w 2018 roku i dotyczył stworzenia modelu 3D Poznania. Polegał na przygotowaniu i przetwarzaniu danych 2D oraz na ich łączeniu z danymi zawierającymi współrzędną wysokościową Z.

Obejmował on nie tylko tworzenie samych trójwymiarowych modeli budynków, ale również przetwarzanie innych danych przestrzennych przydatnych do generowania modelu 3D Poznania, w tym:

Modelowanie obiektów zgodnych z klasą roślinności CityGML,

Przetwarzanie danych i publikację mapy akustycznej w portalu 3D,

Analizę gęstości zaludnienia w kwadratach 1000×1000, 500×500, 200×200,

Przekształcenia danych wejściowych do modelu z formatów BIM (stworzonych w programie SketchUp) do modeli GML.

W projekcie tym Platforma FME była też podstawowym narzędziem, które posłużyło do stworzenia interfejsu pobierania obiektów z portalu 3D Poznania. Cały model 3D Poznania jest automatycznie aktualizowany zgodnie z harmonogramami aktualizacji z pomocą FME Flow (dawniej FME Server).

Baza danych o zieleni

Przy tworzeniu Bazy danych o zieleni Poznania, Platforma FME jest wykorzystywana do:

 • Synchronizacji zbiorów wejściowych – uspójnienia danych zebranych podczas inwentaryzacji, wykazów obiektów i innych
 • Prowadzenia obliczeń, np. wyznaczania wysokości drzew
 • Generowania wykazów informacji z bazy danych zieleni w zakresie np. lokalizacji i składu gatunkowego drzew w pasie drogowym, potencjalnych kolizji z uzbrojeniem terenu, etc.
 • Przygotowania zbiorów do publikacji w portalu zieleni
Aplikacje dla wydziałów miejskich

W ramach realizacji swoich zadań, GEOPOZ, przy wykorzystaniu Platformy FME stworzył aplikacje webowe, które znacząco usprawniły pracę wydziałów miejskich. Pozwalały one na samodzielne tworzenie i pobieranie raportów:

 • Aplikacja do generowania statystyk powierzeń dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Umożliwia ona tworzenie raportów statystycznych dotyczących postępowań. Pracownik wybiera jedynie dwa parametry – rodzaj postępowania oraz lata wykonania analizy.

Wynik zestawienia zapisywany jest w formacie XLS i zawiera on informacje nt. liczby postępowań, sumy powierzchni powierzonych, czy średniej powierzchni powierzenia w podziale na wybrane lata.

 • Aplikacja do pobierania decyzji wydawanych przez WUiA.

Kolejna aplikacja stworzona przez GEOPOZ dotyczy Wydziału Urbanistki i Architektury i umożliwia pobieranie decyzji wydanych przez Wydział w postaci zestawienia rocznego.

Użytkownik otrzymuje plik w formacie SHP z wybranego roku (skrypt ma ustalone wewnętrzne parametry – np. rozpoznawanie działek historycznych).

Uzupełnianie bazy SIP

Kolejnym ważnym zastosowaniem Platformy FME jest importowanie danych do Systemu Informacji Przestrzennej miasta.

Podczas tego procesu, rozwiązanie:

 • Synchronizuje obiekty tworzące warstwę miejskich placów sportowych. Algorytm spaja prace wykonywane na stanowiskach fotogrametrycznych – stanowiskach roboczych QGIS (edycja prowadzona jest w dwóch systemach GIS opartych na bazie danych Oracle). W przetwarzaniu wykorzystywane są dane wektorowe a także NMT. Dane aktualizowane są codziennie.
 • Synchronizuje dane dotyczące uzbrojenia podziemnego pozyskane z bazy danych MODGiK GESUT z systemem SIP. W procesie tym przeprowadza selekcję obiektów z bazy danych Oracle w MODGIK, łączy dane słownikowe i tworzy obiekty dostosowane do publikacji w systemie SIP – aktualizacja różnicowa następuje codziennie.
 • Pobiera dane z baz centralnych z wykorzystaniem usługi ATOM, służącej do pobierania predefiniowanych zestawów danych (lub ich elementów), bez konieczności określania parametrów przez użytkownika. W ramach tego procesu pobierane są dane z Państwowego Rejestru Granic (np. nadleśnictwa, rejony spisowe), czy dane o ukształtowaniu terenu dla Polski lub obszary chronionego krajobrazu. Następnie niektóre z pobranych danych zapisywane są jako backup w postaci baz geopackage.

Jakie nowe funkcje Platformy FME szczególnie przydały się w pracy GEOPOZu?

Nowe funkcjonalności, które pojawiły się w FME Flow (dawniej FME Server), bardzo usprawniły naszą pracę i podniosły jakość produktów końcowych – z którymi bezpośrednio stykają się użytkownicy. Automatyzacje FME Flow w procesie przetwarzania danych stanowią prawdziwą rewolucję i siłę napędową do dalszych zmian w naszej organizacji.
Michał Michałowski, Kierownik Działu Rozwoju i Wdrożeń SIP, GEOPOZ
prognozowanie

Wprowadzenie automatyzacji umożliwiło tworzenie ciągów przyczynowo-skutkowych w sposób czytelny dla osób zarządzających kodem i procedurami aktualizacji. Automatyzacje stanowią rozszerzenie wcześniejszych harmonogramów zadań, jednak z o wiele bardziej intuicyjnym interfejsem oraz informacją o pojawiających się błędach.

Według użytkowników Platformy FME w GEOPOZie bardzo przydała się również możliwość:

Tworzenia aplikacji w postaci stron www z podpiętymi w tle algorytmami FME

Osadzania w interfejsie interaktywnej mapy

Łączenia informacji pochodzących z chmur punktów z innymi obiektami

Łączenia FME z językiem Python poprzez odpowiednie transformery (PythonCaller i PythonCreator).

Efekty

Wykorzystanie Platformy FME pozwoliło GEOPOZowi na realizację kluczowych projektów opisanych wyżej – mapy Poznania 3D, mapy zieleni miasta, aplikacji dla wydziałów miejskich. Pomaga też sprawnie importować dane zasilające System Informacji Przestrzennej miasta.

FME jako platforma integracyjna, pozwoliło wykonać zadania w ramach jednego narzędzia, co nie tylko skróciło czas przygotowania algorytmów, ale również dało większą wygodę utrzymania skryptów oraz zmniejszyło do minimum ilość dodatkowego oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań.
Michał Michałowski, Kierownik Działu Rozwoju i Wdrożeń SIP, GEOPOZ

Jak wyglądają efekty pracy z wykorzystaniem Platformy FME w liczbach?

Podczas generowania budynków do przeglądarki 3D

ok. 100 000

budynków

205 GB

danych lidar

2,5 GB

danych NMT

Wraz z coraz lepszym poznawaniem przez pracowników GEOPOZu sposobu działania i możliwości, jakie daje Platforma FME, a także dzięki nowym udogodnieniom, jakie wprowadził producent narzędzia, znacznie wzrosła wydajność przetwarzania danych.

W momencie wdrożenia Platformy FME generowanie modeli budynków do przeglądarki 3D – całościowe przetwarzania danych – zajmowało około 3-4 godziny. Obecnie przetwarzanie całościowe zbioru zajmuje 30-40 minut (a więc wydajność przetwarzania wzrosła około 6-krotnie).

Podczas migracji danych dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (WGN)

Dane są migrowane z baz plików GEO-MAP i lokalnej geometrii do bazy danych Oracle.

Przed wdrożeniem FME

Proces zarządzania lokalną bazą danych był nieefektywny i narażony na liczne błędy. Stworzenie procesu migracji do bazy danych było skomplikowane i wymagało łączenia kilku środowisk aplikacyjnych.

Po wdrożeniu FME

Proces migracji sprowadził się do stworzenia jednego algorytmu z szeregiem parametrów startowych. Możliwość parametryzowania pozwoliła na wyeliminowanie błędów dotychczasowych użytkowników (literówki, niespójny sposób zapisu – np. nazw ulic, etc.). Obecnie sama migracja trwa ok. 30 min i jest powtarzana cyklicznie do momentu przeprowadzenia pełnej korekty bazy źródłowej.

Plany na przyszłość

Platforma FME jest ważnym narzędziem pracy w GEOPOZie, a jej użytkownicy znajdują coraz nowsze i ciekawsze zastosowania, które pomagają im usprawniać codzienną pracę, a także tworzyć kolejne produkty.

GEOPOZ planuje już szereg nowych projektów z wykorzystaniem FME, między innymi:

 • Tworzenie dedykowanych aplikacji dla grup użytkowników z wykorzystaniem wbudowanej w FME Flow funkcjonalność aplikacji,
 • Porządkowanie procesów automatyzacji systemu SIP,
 • Poprawę automatyzacji procesów związanych z modelem tworzeniem i aktualizacją modelu 3D Poznania.
Przekształcanie danych

Chcesz osiągnąć podobne rezultaty?

Przekonaj się, czy FME sprawdzi się w Twojej firmie. Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu omówienia Twoich potrzeb i umówienia się na pokaz systemu.

Możesz się z nami również skontaktować mailowo lub telefonicznie:

fme@globema.pl
+ 48 22 848 73 13

kontakt FME

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Globema sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania Państwa danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.

  Poznaj inne historie klientów

  MPU Łódź

  E-usługi, raporty i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

  Zobacz jak Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi wykorzystuje Platformę FME do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  AI Clearing

  Sprawniejsza analiza i konwersja danych przestrzennych na potrzeby projektów budowlanych

  Zobacz jak dzięki platformie FME, firma AI Clearing nawet 10-krotnie przyspieszyła analizę danych przestrzennych, potrzebnych do monitorowania postępów prac budowlanych.